Winnaars Kinderoptocht Dwergonië 2024

Categorie 1:
1e prijs Jurian
2e prijs De Gifkikkers
3e prijs De Carnavalsmakkers

Categorie 2:
1e prijs De Mini Kieltjes
2e prijs De Gommy Plakkers
3e prijs De Dwergonische Dravertjes

Categorie 3:
1e prijs Blauw Geel dat is wat je wil
2e prijs De Smeerkeesjes
3e prijs Bumperklevers

Categorie 4:
1e prijs De Disco Plakkers
2e prijs De Duckgoniërs
3e prijs De Plakkende Hartedieven

Beker XIe kamer: De Bonte Bende